Vedtægter

§ 1 Idrætsrådets navn og hjemsted

Idrætsrådets navn er Sønderborg Idrætsråd.
Idrætsrådets hjemsted er Sønderborg Kommune.
 

§ 2 Idrætsrådets formål

Idrætsrådetsformål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Sønderborg Kommune, at fremme idrætslivet i kommunen, arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene, - virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne og - varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.
 

§ 3 Medlemmer

Enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Sønderborg Kommune, og som opfylder betingelserne for at være medlem af DIF, DGI og DFIF, kan optages som medlem.
Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for idrætsrådet og skal være bilagt:
- En oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer samt medlemstal.
- Et eksemplar af foreningens vedtægt.
Idrætsrådet kan til enhver tid bede en medlemsforening om at fremsende oplysninger om ovennævnte forhold.
 

§ 4 Udmeldelse

Udmeldelse kan ske skriftligt med tre måneders varsel til en 1. januar.
 

§ 5 Kontingent

Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
 

§ 6 Udelukkelse og eksklusion

Bestyrelsen kan indstille medlemsforeninger eller disses repræsentanter, der ved handling eller undladelse skader idrætsrådet eller ikke lever op til medlemsforpligtelserne, til eksklusion.
Repræsentantskabet afgør spørgsmål om eksklusion på førstkommende repræsentantskabsmøde.
Et repræsentantskabs beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægten.
 

§ 7 Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Idrætsrådets øverste myndighed, idet alle medlemsforeninger kan møde med én repræsentant.
Medlemsforeninger med flere end 200 aktive medlemmer kan møde med to repræsentanter.
Medlemsforeninger med flere end 450 aktive medlemmer kan møde med tre repræsentanter
Idrætsrådets bestyrelse og medlemmernes repræsentanter har hver én stemme på repræsentantskabsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 

§ 8 Ordinært repræsentantskabsmøde

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts. Mødet skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel bilagt dagsordenen eller pr. email, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Navneopråb
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse og to suppleanter
 8. Valg af revisor og en suppleant
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 7 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest 4  dage før repræsentantskabsmødet.

§ 9 Repræsentantskabsmødets ledelse

Forhandlingerne på repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver beslutning om ændring af vedtægten og Idrætsrådets opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 15 og 16.

§ 10 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10 medlemsforeninger indsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest seks uger efter modtagelse af begæring om afholdelse. Der indkaldes med tre ugers varsel.

§ 11 Bestyrelsen

Bestyrelsen er Idrætsrådets daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen består af 7-11 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde.
For at sikre bredest mulig sammensætning tilstræbes det, at flest mulige idrætsgrene er repræsenteret i bestyrelsen.

Lige år vælges 1 Formand samt 2-4 bestyrelsesmedlemmer.
Ulige år vælges 1 Næstformand, 1 Kasserer samt 2-4 bestyrelsesmedlemmer.
Sønderborg Eliteidræt kan i lige år udpege 1 person med stemmeret.

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter hvert år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 50% af medlemmerne, herunder Formanden eller Næstformanden, er til stede. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter idrætsrådet i henhold til vedtægterne.

§ 12 Regnskab

Idrætsrådets regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges det ordinære repræsentantskabsmøde til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 13 Revision

På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år gennemgå årsrapporten og påse at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14 Tegning og hæftelse

Idrætsrådet tegnes af formanden. 
Der påhviler ikke medlemsforeningerne eller disses medlemmer og bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler idrætsrådet.

§ 15 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16 Opløsning

Bestemmelse om idrætsrådets opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær repræsentantskabsmøde.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de fremmødte afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter der er til stede.
På repræsentantskabsmødet skal der samtidigt træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige idrætsformål I Sønderborg Kommune Idrætsrådets formue, skal tilgå.

Således vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde den 17-05-2006

Ændringer

 • § 8 ændret på repræsentantskabsmødet den 27 marts 2008.
 • § 11 ændret på repræsentantskabsmødet den 7 marts 2019.